Openingsuren 

WETGEVING AIRSOFT IN BELGIE
Airsoftreplica’s en de wapenwetgeving


Volgens bovenstaand artikel uit het strafwetboek, vallen Airsoft replica’s niet onder de hogervermelde wettelijke omschrijving van een wapen. Het artikel bepaalt echter enkel de voorwaarden waardoor een voorwerp een wapen wordt. Je moet er dus rekening mee houden dat je replica een verboden wapen kan worden door de manier waarop je je replica gebruikt:

Als je met je replica iemand slaat, dan wordt je replica wel een verboden wapen om iemand opzettelijke slagen en verwondingen toe te brengen.

In wapenwetgeving en bijhorende uitvoeringsbesluiten vind je de wettelijke bepalingen terug waar we ons als Airsofters aan dienen te houden. Uitvoeringsbesluiten regelen de praktische toepassing van de wet: wat mag wel en wat mag niet.

Algemene bepalingen van de wapenwet

M.b.t. airsoftreplica’s zijn er in de wapenwetgeving in Hoofdstuk I: Algemene bepalingen, enkele interessante definities terug te vinden. Zo kunnen we in artikel 2 het volgende lezen:

9° ‘namaakwapen’: al dan niet inerte natuurgetrouwe imitatie, replica of kopie van een vuurwapen

Deze definitie is duidelijk van toepassing op de replica’s die bij Airsoft gebruikt worden. Alle replica’s zijn 1/1 replica’s van echte vuurwapens.

12° ‘niet-vuurwapen’ : elk wapen dat één of meerdere projectielen afschiet waarvan de voortstuwing niet veroorzaakt is door de verbranding van poeder of door een detonator.

Alle replica’s die bij Airsoft gebruikt worden, vallen ook onder deze bepaling. Geen enkele elektrische, spring- of gasreplica gebruikt een voortstuwing die veroorzaakt wordt door verbranding van poeder of door een detonator.

Replica’s zijn dus niet-vuurwapens / namaakwapens. We kunnen ze echter wel verder indelen in de volgende categorieën. De wapenwetgeving stelt in Hoofdstuk II: Indeling van de wapens, aan de hand van artikel 3:

§ 2. Als vrij verkrijgbare wapens worden beschouwd : 1° de blanke wapens, de niet-vuurwapens en de namaakwapens waarvoor geen bijzondere regeling geldt

De wet is dus duidelijk: Airsoft replica’s zijn vrij verkrijgbare wapens. Je dient dus geen wapenvergunning te hebben om replica’s te kopen of in je bezit te hebben.

In de laatste omzendbrief van 29/10/2010 die uitvoeringsbesluiten m.b.t. de wapenwet bevat, wordt er specifiek over Airsoftreplica’s gesproken. Meer bepaald vinden we er de volgende paragraaf in terug:

Niet-vuurwapens zijn wapens die projectielen afschieten op een andere manier dan vuurwapens. Ze maken met name geen gebruik van de verbranding van kruit. Vaak gaat het over de voorlopers van de vuurwapens (bijvoorbeeld slingerwapens zoals katapulten, bogen en kruisbogen) en hun moderne afgeleiden, en over als minder gevaarlijk geachte varianten van vuurwapens die werden ontworpen met een recreatief doel (bijvoorbeeld luchtbuksen, paintballmarkers, airsoftwapens, …).

 1° de namaakwapens, de slingerwapens (van het type bogen, kruisbogen, onderwatergeweren, …) en de (half)-automatische of repeteerwapens op gas of lucht die projectielen (loodjes of al dan niet gekleurde bolletjes in plastic) kunnen afschieten en die niet als vergunningsplichtig moeten beschouwd worden (a contrario artikel 3 KB van 30/3/95 tot indeling van sommige gas- en luchtwapens, zie hoger punt 3.2.2). Het speelgoed dat speciaal ontworpen is voor het vermaak van kinderen beneden de 14 jaar valt hier niet onder.

 Het betreft dus de lange wapens van deze types, de éénschotswapens op lucht of gas ongeacht hun lengte en kracht, de korte wapens die slechts een kinetische energie van maximum 7,5 joule ontwikkelen, en de korte wapens ontworpen voor het sportschieten die aan alle volgende voorwaarden voldoen.

Een replica dragen

Het dragen van replica’s is gereglementeerd in de wapenwetgeving. De wettelijke handelingen met vrij verkrijgbare wapens staan in Hoofdstuk VI: Handelingen met vrij verkrijgbare wapens, artikel 9:

Het dragen van een vrij verkrijgbaar wapen is alleen toegestaan aan diegene die daartoe een wettige reden kan aantonen.

In de wet is er echter niet bepaald wat een wettige reden is om een replica te dragen. Het is dus niet toegestaan om zomaar met je replica op de openbare te gaan. Bij controle door de politie zal elke situatie dus apart geanalyseerd worden om te zien of je in overtreding bent met de wet. Indien er besloten wordt dat je reden voor het dragen van de replica niet gegrond is, ben je in overtreding met de wapenwet: illegale dracht van een blank wapen of niet-vuurwapen in vrije verkoop.

Een replica vervoeren

Er staat in de wapenwet niets over het vervoer van replica’s. Het is aangeraden om replica’s enkel te vervoeren mits wettige reden en dit via het kortst mogelijke traject tussen:

Woonplaats en verblijfplaats
Woon- of verblijfplaats en het Airsoftevenement
Woon- of verblijfplaats en een erkend handelaar/particulier na aankoop of ter herstelling

Specifieke maatregelen voor het vervoer van replica’s worden in de wapenwet nauwelijks omschreven. We vinden echter wel enkele regels terug die handelen over het vervoer van vuurwapens. Al is het niet verplicht om deze regels te volgen, kan het toepassen van een of meerdere van deze regels je een hoop problemen besparen.

Berg de replica op in de laadruimte van het vervoermiddel

De replica moet met ongeladen (batterij, magazijn(en) /lader(s) en BB’s gescheiden van het wapen) vervoerd worden. Als men de replica geladen (gebruiksklaar)

vervoert, wordt dit beschouwd als het dragen ervan en dit is VERBODEN tenzij men hiervoor een wettige reden heeft

De replica moet vervoerd worden in een afgesloten koffer (sleutel en/of cijfercombinatie) of het wapen moet voorzien zijn van een trekkerslot of equivalente beveiliging

De replica nooit binnen handbereik vervoeren !

Indien je op de openbare weg aan een controle onderworpen wordt en de politie je laadruimte wil inspecteren, vermeld dan op een rustige en beleefde wijze spontaan dat er vrij verkrijgbare (Airsoft)wapens in het voertuig aanwezig zijn.

Deze regels worden toegepast in onze club 

Openingsuren

maandag
Gesloten
dinsdag
18:00 Tot ...
woensdag
Gesloten
donderdag
Gesloten
vrijdag
18:00 Tot ...
zaterdag ( op aanvraag )
Gesloten
zondag
Gesloten